IRMA_SYS

Η ιδανική λύση για κάλυψη μεγάλων αγροτικών περιοχών

Το σύστημα υποστήριξης αποφάσεων IRMA_SYS λειτουργεί και βελτιώνεται συνεχώς από το 2015, έχοντας φθάσει να είναι ένα εξελιγμένο σύστημα ευφυούς άρδευσης το οποίο όμως παραμένει απλό στη χρήση.

Βασισμένο σε διεθνώς αναγνωρισμένα μοντέλα για τον υπολογισμό αναγκών καλλιεργειών σε νερό

Αποτελεί την ιδανική λύση για άμεση κάλυψη μεγάλων αγροτικών περιοχών χωρίς να απαιτεί εγκατάσταση εξοπλισμού στο χωράφι.

Αξιοποίηση μετρήσεων

Μπορεί να αξιοποιήσει δεδομένα τηλεμετρίας από αγρο-μετεωρολογικούς σταθμούς και υδρόμετρα.

Αποτελέσματα σε ημερήσια κλίμακα

Υπολογισμός ημερήσιων αναγκών σε νερό λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους εδάφους, καλλιέργειας και αρδευτικής πρακτικής.

Υπηρεσίες για Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων

Συγκεντρωτικά δεδομένα για όλα τα αγροτεμάχια μιας περιοχής για διαχειριστές μεγάλων εκτάσεων και οργανισμούς εγγείων βελτιώσεων.

Υποστήριξη αποφάσεων

Τεκμηρίωση αποφάσεων άρδευσης σε συστήματα βιολογικής και ολοκληρωμένης διαχείρισης και σημάνσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ανάλυση δεδομένων

Αναλυτικά δεδομένα αρδεύσεων δίνουν τη δυνατότητα σε αγρότες, γεωπόνους και ερευνητές, να αξιολογήσουν το σύστημα και να βελτιστοποιήσουν τις αποδόσεις.

Απλό στην χρήση

Παρέχει άμεσα και εύκολα κατανοητές προτάσεις σχετικά με το πότε πρέπει να γίνει άρδευση και πόσο νερό πρέπει να δοθεί.

Εγκαταστάσεις

To IRMA_SYS καλύπτει ήδη πάνω από 500.000 στρέμματα καλλιεργειών και αποτελεί ιδανική επιλογή για οργανισμούς εγγείων βελτιώσεων και μεγάλες αγροτικές επιχειρήσεις.

Πεδιάδα Άρτας, 450000 στρέμματα

 • ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου Π.Ε. Άρτας.
 • ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου Π.Ε. Άρτας – Α’ & Β’ Ζώνη.
 • ΤΟΕΒ Γραμμενίτσας – Βλαχέρνας.
 • ΤΟΕΒ Γλυκορρίζου.
 • ΤΟΕΒ Πέτα – Κομποτίου.
 • Αρδευτικό Δίκτυο Δήμου Αρταίων.
https://arta.irmasys.com
https://poros.irmasys.com

Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, 15000 στρέμματα

 • ΤΟΕΒ Πόρου.

Κάμπος Γιαννιτσών, 25000 στρέμματα

 • ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά.
 • ΤΟΕΒ Κρύας Βρύσης.
https://toebkb.irmasys.com

Κωπαΐδα

 • Αγρόκτημα Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Πειραματική υποδομή.

“Επιλεγμένο ως μελέτη περίπτωσης και καλή πρακτική από τον ITU και τον FAO”


Έχοντας τις ρίζες του σε μία πιλοτική εφαρμογή του 2008, και αξιοποιώντας πακέτα κώδικα που αναπτύχθηκαν ως ανοικτό λογισμικό στο πλαίσιο έργων που χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ, το IRMA_SYS έχει φθάσει να είναι ένα εξελιγμένο σύστημα ευφυούς άρδευσης το οποίο όμως παραμένει απλό στη χρήση.

Αξιοποιεί δωρεάν αγρο-μετεωρολογικά δεδομένα από το Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (system.openhi.net) και πρόβλεψη καιρού από το openweathermap.org και με βάση κατοχυρωμένη μεθοδολογία (ΟΒΙ), δημιουργεί εικονικούς αγρο-μετεωρολογικούς σταθμούς για κάθε αγροτεμάχιο.

Στην συνέχεια χρησιμοποιεί εξελιγμένα μοντέλα εξατμισοδιαπνοής και υγρασίας εδάφους βασισμένα στα πρότυπα του FAO Irrigation and Drainage Paper 56 (http://www.fao.org/3/x0490e/x0490e00.htm), ώστε να παράγει συμβουλές άρδευσης προσαρμοσμένες σε κάθε αγροτεμάχιο και καλλιέργεια.

Για τη συνεχή εξέλιξη του IRMA_SYS, συνεργάζεται μία ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων που αποτελείται από γεωπόνους, μηχανικούς, φυσικούς και επιστήμονες πληροφορικής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος

 • Το IRMA_SYS βασίζεται σε ελεύθερο λογισμικό, με άδεια χρήσης από το Open Source Initiative (https://opensource.org/licenses) και υλοποιείται σε γλώσσα Python.
 • Χρησιμοποιεί χαρτογραφικά υπόβαθρα που είναι δωρεάν διαθέσιμα όπως το Open Cycle Map, το Google Satellite και το Ελληνικό Κτηματολόγιο.
 • Διαχειρίζεται χάρτες μέσω της υπηρεσίας WebGIS που βασίζεται σε λογισμικό ανοικτού κώδικα (MapServer).
 • Έχει τη δυνατότητα να παρουσιάζει διαθέσιμους χάρτες με τα κύρια στοιχεία τόσο του αρδευτικού όσο και του αποστραγγιστικού δικτύου της καλυπτόμενης περιοχής.
 • Αξιοποιεί δεδομένα πρόβλεψης καιρού για τουλάχιστον τρεις ημέρες (θερμοκρασία και σχετική υγρασία αέρα, ένταση ηλιακής ακτινοβολίας, ταχύτητα ανέμου και ύψος βροχής) που παρέχονται από την υπηρεσία openweathermap.org.
 • Αξιοποιεί δεδομένα από διαθέσιμους εδαφολογικούς χάρτες για την καλυπτόμενη περιοχή με σκοπό την παροχή προτάσεων σχετικά με τις αρδευτικές παραμέτρους του εδάφους για το σύνολο της περιοχής, μέσω αντίστοιχων χαρτών που έχουν δημιουργηθεί.
 • Με χρήση μεθόδων χωρικής παρεμβολής, δημιουργεί χάρτες με ημερήσιες τιμές αγρομετεωρολογικών παραμέτρων (θερμοκρασία, σχετική υγρασία αέρα, ένταση ηλιακής ακτινοβολίας, ταχύτητα ανέμου και ύψος βροχής) καθώς και χάρτες εδαφικών παραμέτρων της περιοχής μελέτης με ανάλυση (μέγεθος φατνίου) τουλάχιστον 200 x 200 m.
 • Με βάση τους χάρτες θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας αέρα, έντασης ηλιακής ακτινοβολίας και ταχύτητας ανέμου, το σύστημα παράγει χάρτες εξατμισοδιαπνοής αναφοράς (υπολογισμένης σύμφωνα με το FAO Irrigation and Drainage Paper 56, τις τιμές της οποίας παρουσιάζει σε χάρτες με ημερήσια και μηνιαία χρονική κλίμακα.
 • Παρέχει μέσω των χαρτών που αναφέρθηκαν τη δυνατότητα δημιουργίας απεριόριστου αριθμού εικονικών αγρο-μετεωρολογικών σταθμών που δίνουν ιστορικές χρονοσειρές με αντίστοιχο χρονικό βήμα (η συγκεκριμένη λειτουργία δίνει τη δυνατότητα όταν επιλέγεται οποιοδήποτε σημείο των χαρτών των παραμέτρων (θερμοκρασία και σχετική υγρασία αέρα, ένταση ηλιακής ακτινοβολίας, ταχύτητα ανέμου, ύψος βροχής και εξατμισοδιαπνοή αναφοράς), να εμφανίζεται η συνοπτική πληροφορία για τις τιμές τους εντός του αντίστοιχου φατνίου.
 • Αξιοποιεί διεθνώς αναγνωρισμένα βιβλιογραφικά δεδομένα για την παροχή προτάσεων όσο αφορά τις παραμέτρους των βασικών συστημάτων άρδευσης, των καλλιεργειών και του εδάφους που απαντώνται στην καλυπτόμενη περιοχή.
 • Η εδαφική υγρασία στη θέση κάθε εικονικού αγρο-μετεωρολογικού σταθμού εκτιμάται σε ημερήσια βάση με βάση το ισοζύγιο αρδευτικού νερού χρησιμοποιώντας διεθνώς αναγνωρισμένα μοντέλα και ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τις καλλιέργειες σε Ελληνικές ή/και παρόμοιες συνθήκες. Το μοντέλο ακολουθεί τις βασικές αρχές για το υδατικό ισοζύγιο που περιλαμβάνονται στο FAO Irrigation and Drainage Paper 56.
 • Επιτρέπει σε κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη να μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό στο σύστημα παρέχοντας βασικά στοιχεία αναγνώρισης, να επιλέγει εάν θα είναι διαθέσιμος και ως επιτηρητής / σύμβουλος και να επιλέγει τον προσωπικό του επιτηρητή / σύμβουλο.
 • Μέσω του λογαριασμού ο κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργεί απεριόριστο αριθμό εικονικών αγρο-μετεωρολογικών σταθμών κάθε ένας από τους οποίους θα αντιστοιχεί σε ένα αγροτεμάχιο / στάση αρδευτικού συστήματος.
 • Τα δεδομένα των εικονικών αγρο-μετεωρολογικών σταθμών καθώς και στοιχεία σχετικά με τις αρδεύσεις που πραγματοποιήθηκαν, την ποσότητα νερού που εφαρμόστηκε αλλά και τις σχετικές συμβουλές για το σύνολο της αρδευτικής περιόδου είναι διαθέσιμα δωρεάν στον χρήστη και τον σύμβουλό του και θα μπορούν να ληφθούν σε μορφή αρχείου
 • Για κάθε αγροτεμάχιο, παρέχονται από το χρήστη ή τον επιτηρητή / σύμβουλό του όλες οι παράμετροι που σχετίζονται με τη διαχείριση άρδευσης (τουλάχιστον αποτελεσματικότητα άρδευσης και συντελεστής βελτιστοποίησης άρδευσης), την καλλιέργεια (κατ’ ελάχιστο καλλιεργητικοί συντελεστές, βάθος ριζοστρώματος και συντελεστής επιτρεπόμενης κατανάλωσης διαθέσιμης υγρασίας) και το έδαφος (κατ’ ελάχιστο υγρασία κορεσμού, υδατοϊκανότητα και σημείο μόνιμης μάρανσης), οι οποίες είναι απαραίτητες για τον υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη αυτή η πληροφορία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι σχετικές προτάσεις του συστήματος.
 • Η καταγραφή των αρδεύσεων μπορεί να γίνεται από τους χρήστες αξιοποιώντας στοιχεία επιθεώρησης του αρδευτικού συστήματος ή εγκατεστημένα υδρόμετρα χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης επιπλέον εξοπλισμού.
 • Σε κάθε περίπτωση επειδή η χρήση καταγραφικών χρήσης νερού που τροφοδοτούν αυτόματα το σύστημα με σχετική πληροφορία αυξάνει την ακρίβεια του συστήματος, το σύστημα είναι προετοιμασμένο ώστε να μπορεί να συμπεριλάβει τη δυνατότητα λήψης δεδομένων από σχετικές συσκευές.
 • Διαθέτει αυτοματοποιημένο μηχανισμό συμβουλών άρδευσης (πότε συστήνεται να γίνουν αρδεύσεις και πόσο νερό να χορηγηθεί) με βάση το μοντέλο για τη θέση κάθε εικονικού αγρο-μετεωρολογικού σταθμού, ενώ παράλληλα παρέχει πληροφορία σχετικά με την αναμενόμενη υδατική καταπόνηση της καλλιέργειας σε περίπτωση χρονικής καθυστέρησης της άρδευσης.
 • Το σύστημα διαθέτει στο χρήστη και τον επόπτη / σύμβουλό του, συνοπτική και αναλυτική συμβουλή άρδευσης για την τρέχουσα ημέρα και για τουλάχιστον τις τρεις ημέρες που έπονται αυτής. Η αναλυτική συμβουλή θα περιλαμβάνει εκτίμηση της υδατικής υγρασίας στην περιοχή του ριζοστρώματος, του συντελεστή καταπόνησης, της ενεργού βροχόπτωσης και της δόσης άρδευσης, όπως έχουν υπολογιστεί από το μοντέλο υδατικού ισοζυγίου.
 • Οι συμβουλές άρδευσης αποστέλλονται μέσω email στον χρήστη και στον επόπτη / σύμβουλό του.
 • Το σύστημα παρουσιάζει στο χρήστη και τον επόπτη / σύμβουλό του, δεδομένα σχετικά με την ενεργό βροχόπτωση, τις προτεινόμενες αρδεύσεις και τις αρδεύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε αγροτεμάχιο / στάση αρδευτικού καθ’όλη τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου. Τα σχετικά δεδομένα μπορούν να ληφθούν σε μορφή αρχείου.
 • Είναι διαθέσιμο στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
 • Είναι προσβάσιμο μέσω διαδικτυακού τόπου συμβατού με τους ποιο κοινούς browsers (Firefox, MS Edge, Google Chrome ή άλλου) σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, tablet ή smartphone.